Jump to content

Fosfatreduksjon eller fosfateliminering – er det en revolusjon på gang?


Recommended Posts

Fosfat er en evig tilbakevennende utfordring for oss saltvannsakvarister. Felles for oss alle er at vi ønsker denne komponenten eller «plageånden» dit pepperen gror eller i alle fall at vi kan få nivået så lavt som overhodet mulig. Fosfat er et avfallsstoff i akvariet, og en åpenbar årsak til algevekst og annen elendighet vi ikke ønsker. Likevel er utfordringene med denne lille og enkle kjemiske komponenten store. Ofte en konsekvens av at vi har for mye fisk, eller at vi fòrer for mye. Mao. Vi har for høy belastning i forhold til akvariets volum eller filterkapasitet. Metoder for å redusere fosfatnivået blir dermed et stadig diskusjonstema når saltvannsakvarister møtes, enten det er på nett, eller i andre sammenhenger.

Mange produkter og metoder har blitt tatt i bruk med større eller mindre suksess. Felles for de fleste er at de har en virkning til en viss grad, mange virker faktisk veldig bra, men forventninger og erfaringer henger ikke alltid sammen. Mange stiller krav man kanskje ikke kan oppnå, mange har forventninger til raske resultat, og utålmodighet er så vidt jeg kan bedømme vår største synd. Slik sett ender det med for mange akvarister, at målet om et fosfatfritt akvarium ikke er innen rekkevidde.

Jeg tenkte i den følgende innledning å gi noe inputs på noen av de mest kjente metodene for fosfatreduksjon. Ofte er det slik at når noen finner et middel de ser har effekt, så er det det eneste saliggjørende, men jeg vil hevde at de fleste metoder tilgjengelig i dag fungerer, og det er også bemerkelsesverdig hvor mange preparater der ute som faktisk fungerer likt.

Blant de mest anvendte metoder for å redusere fosfat har jeg lyst til å nevne:

 

Jerngranulat; dette er et mer eller mindre grovkornet jerngranulat som i sin tid ble tilpasset fosfatbekjempelse for å rense sterkt forurenset tyske innsjøer hvor ukontrollert algevekst var i ferd med bokstavelig talt å kvele alt liv. Dette jerngranulat ble brukt i store mengder, vi snakker tonn, virkningen var at sjøer som tidligere var i ferd med å dø, i dag er friskere og rene. Ved å pakke dette granulatet i mindre forpakninger og øke prisen pr enhet noen ganger, fikk preparatet også en stor betydning i saltvannsakvaristikken, fordi effekten, det å binde opp fosfat, også fungerte like bra i saltvann som i ferskvann.

Jerngranulat har for oss etter hvert blitt presentert i forskjellige former og mange kommersielle produkter. Amerikanerne glade som de er i forkortelser, kaller de fleste av disse GFO, altså Granular Ferric Oxide. Et av de mest kjente GFO produktene i våre kretser er Rowaphos, og av andre kan nevnes blant andre TropicMarine PhosElimi og AquaMedics Antiphos Fe.

Felles uansett navn er at jerngranulat fungerer best i praksis hvis det plasseres i en reaktor hvor granulatet utsettes for sterk nok sirkulasjon til at granulatet omrøres (danser). Jerngranulat har effekt så lenge overflate er ren nok til å binde fosfat. Etter hvert blir granulatet dekket ikke bare av fosfat, men også av organiske komponenter/forurensinger, og dette betyr at man må skifte ut med ny ladning granulat.

 

Det finnes også en rekke andre kommersielle granulatmaterialer med lignende egenskap. Aluminium og zeolitt materialer binder også fosfat på overflaten. Vær OBS på at aluminium over tid og i økende mengde kan være toksisk blant annet for koraller. Neppe noen veldig stor risiko så lenge det brukes i granulatform, men det bør nevnes.

 

Så finnes det endel fosfat-reduserende metoder, som ikke er spesifikke bare mot fosfat, men også mot andre næringsstoffer man vil kontrollere, og da hovedsakelig nitrat. Det er her de mange variantene av karbonkildemetoder kommer inn i bildet. Eksempler på slike metoder er tilsetning av alkohol, eddik, sukker, altså «karbonholdige kjemikalier» hvilke bidrar til å heve karboninnholdet i akvariet. Ideen bygger på at det er tre næringsstoffer bakterier, som konkurrerer med alger, trenger for å trives. Hvis alle tre komponenter finnes, vil bakteriene kunne formere seg og dermed ved optimale forhold utkonkurrere algene. Hvis en av de tre mangler, i praksis karbon, vil bakteriene tape, og algene vinne, fordi algene lever godt på fosfat og nitrat så lenge de får lys (fotosyntese). Alger nyttiggjør seg ikke fritt karbon. Teori og for så vidt også praksis viser at akvarier med god karbontilsats og dermed bakterievekst har lavere eller ingen synlig algevekst.

 

Karbonmetoder er også kommersialisert og da er Biopellets et alternativ som er nærliggende å nevne, et produkt hvor karbon frigjøres gradvis og hvor pelletsen i tillegg gir et vekstmedium for bakterier. Også har vi karbonmetodene hvor man kan spandere virkelig store penger; Zeovitsystemet, eller de langt rimeligere Prodibio eller PolypLabs, alle tre utvalgte eksempler på metoder hvor man jevnlig tilsetter både bakterier og karbon for å kunne redusere fosfat/nitrat.

 

Andre metoder for å redusere fosfat i akvariet er å dyrke konkurrerende alger i et tilknyttet refugium (makroalger) eller i en såkalt algeturf filter (grønnalger og blågrønnalger). Her igjen er ikke dette spesifikt rettet mot bare fosfat, men også mot nitrat.

 

Også kan også en lettere forhøyet KH bidra til å holde fosfatet noe nede. I praksis KH minst 9, helst 10-12.

 

Dette var en lang innledning til det jeg egentlig vil drøfte i denne tråden. Alt nevnt hittil har vært basert på etablerte metoder for fosfatreduksjon, metoder hvor effekten til en viss grad kanskje kan være for liten for noen, men generelt metoder hvor akvaristen ikke endrer saker og ting for brått og brutalt. Jeg vil påstå at alt nevnt fungerer bra, spesielt hvis man setter seg inn i metoden, og viser tålmodighet.

Det jeg så vil drøfte er en nyere, eller kanskje ikke så veldig ny…, men så langt ikke så utbredt metode for reduksjon av fosfat. Denne er helt og holdent basert på kjemisk bekjempelse

 

Kjemiske virkemidler for fosfatreduksjon har blitt beskrevet over mange år, og en av de mest omtalte så langt er bruk av lantanklorid. Før jeg beskriver bruk av dette, vil jeg bare gi litt elementær kjemisk informasjon om dette «vidundermiddelet».

Lantanklorid har kjemisk formel LACl3, og dette er et meget lettløselig hvitt salt. I fast form inneholder lantanklorid 7 stk krystallvann, og den korrekte kjemiske formelen blir da LACl3 x 7H2O, med navn lantan(III)kloridheptahydrat. Når dette saltet løses i vann (også saltvann)får man altså frigjort La3+ altså et treverdig kation og 3 x Cl-. I vår sammenheng her er det lantan kationet som har interesse. Dette har nemlig den egenskap at det meget lett og raskt reagerer med blant annet tilgjengelige fosfationer, altså PO43-. Dette danner da et nytt molekyl med formel LaPO4, og dette har meget lav løselighet. I praksis vil lantanfosfat umiddelbart felles ut og se ut som en hvit sky i løsningen. Denne hvite skyen bestående av uløselig lantanfosfatmolekyler har dermed bidratt til å fjerne fosfationer i akvariets vann, som jo er en god egenskap, og en god måloppnåelse til å redusere fosfatnivået. Men de uløselige partiklene er jo fremdeles i akvariet…

 

Dette er teorien, som jeg anser må vektlegges hvis man vurderer å benytte lantanklorid som fosfatreduserende middel. Hvordan skal man så benytte lantanklorid i praksis, og er det eventuelt følgeeffekter vi bør tenke på ved bruk?

Som dere forstår fjerner man ikke fosfatet fra systemet. Hva så kan man spørre? Hvis lantanfosfat er uløselig, gjør det da noe om den finnes i karet, siden fosfat kun er næring når det finnes i form av løste fosfationer?

Dette har det vært skrevet og debattert en del om og praktiske erfaringer har vist at man bør ta sine forholdsregler.

Tilsetter man lantanklorid og det dannes lantanfosfat vil altså sistnevnte forbli som partikler i akvariet, utfellinger som er tyngre enn vann, vi kaller gjerne denne type utfellinger i løsning for flokkulater. Flokkulatene vil kunne legge seg på og i substratet, altså på bunnlag, LS, i algevekst og overalt. Mengden er selvfølgelig styrt ut fra hvor mye lantanklorid man har tilsatt og reelle verdier av fosfat i akvariet, men uansett vil det finnes partikler i akvariet.

 

Hvis man bruker ren lantanklorid, noe man (*kun i teorien…) kan kjøpe via eksempelvis

 

https://no.vwr.com/app/catalog/Product?article_number=1.12219.0100

 

vil rådet være å dosere i en sump. Dosere på en plass hvor man har flow inn i et passende filter, hvor partiklene kan samles opp og fjernes. Et filter kan være en enkel filtersokk, men med liten porestørrelse for å unngå lekkasje. Praktiske forsøk har vist av porestørrelsen bør maks være 5 um. Med andre ord er ikke damestrømper noe alternativ. Andre filtertyper kan være sandfiltere, men dette innebærer noe mer arbeid med tømming for å fjerne partikulært avfall, eller kanskje blåfiltermatter, hvis man finner noen som er fin nok i strukturen. I praksis ser jeg finmasket filtersokk som beste løsning, da det kan være lurt å skylle denne etter hver dosering.

 

Det må advares på det sterkeste å tilsette lantanklorid direkte i akvariet. Dette nettopp fordi lantanfosfat-flokkulater kan skade liv og dyr vi har der. Det man anser er mest utsatt er blant annet filterfødere; fjærmark av alle typer, muslinger og koraller, herunder spesielt sps kan ta ubotelig skade.

Det er også rapportert om skader og uheldige effekter på fisk. Da er særlig fisk som beiter av substratet utsatt, eksempelvis algebeitende kirurger.

Det finnes også kommersielt tilgjengelige lantanprodukter. Eksempler på slike noen også bruker i akvarier er blant annet et produkt ved navn Seaklear. Dette er skapt for rensing av svømmebasseng, og bør med andre ord benyttes i noe mindre doser. Og følge de forsiktighetsregler angitt over.

 

Det finnes også et produkt nylig introdusert av norsk webbutikk og hvor bruken skal være tilpasset akvarium.

http://butikk.dreamaquarium.no/produkt/atm-saltvannsprodukter/atm-agent-green-4oz-1180gx

Jeg vil vel umiddelbart anbefale å lese varebeskrivelsen på produsentens hjemmeside:

http://acrylictankmanufacturing.com/products/water-treatment/additives/agent-green-phosphate-remover/

Den norske oversettelsen, antagelig basert på Google translate, ga i alle fall meg noen gode latterkuler, og skapte flere spørsmål enn svar i mitt hode. Jeg har med lys å lykte forsøkt å finne dokumentasjon på hvordan denne produsenten kan hevde at det er trygt å tilsette direkte i akvariet. Det hadde jo vært en revolusjon om man eksempelvis kunne dryppe dette direkte i akvarier hvor det ikke finnes noen sump, altså at problemet med ikke-løselige partikler var borte. Produsenten ATM skriver at:

 

Agent Green initiates an ion exchange , using calcium to bind phosphate into insoluble beads. These “beads” are soluble inert substances that are harmless to wildlife and rejected by any corals or filter feeders if ingested.

 

Utover dette er det ingen ytterligere dokumentasjon som underbygger denne påstanden. Påstanden motgår seg selv også ved å si at kalsium binder fosfat til uløselige beads (altså kuler/perler), som igjen beskrives som løselige inerte substanser. Slik jeg da må spekulere med min kjemikompetanse er at ATM med teksten mener det foregår en form for ionebytting hvor kalsium er en aktiv katalysator. Jeg får ikke dette til å henge i hop, men skulle gjerne akseptert dette hvis dokumentasjonen kunne være mer utfyllende. Samtidig forstår jeg at dette kan være verdt å holde skjult av markedsmessige årsak. Også hvorfor er et uløselig produkt plutselig løselig igjen?

 

Jeg tenker derfor som følger: lantanklorid er vel dokumentert å være et preparat som kan redusere fosfat i løsninger, dette er elementær kjemi. Derfor er lantankloridens egenskap noe vi akvarister ville ta i mot med åpne armer, forutsatt at vi kan være 100 % sikre på at vi ikke utsetter våre akvarieinnbyggere for skader, lidelser og oss selv for uforutsette kostnader.

Jeg vil derfor basert på tilgjengelig kunnskap og informasjon på det sterkeste anbefale alle som vil prøve lantanklorid, også det omtalte Agent Green, og kun tilsette i sump foran et tilstrekkelig filtersystem. Dette for å få fosfatet helt ut av systemet, og ikke bare konvertert over i en annen form, som pr nå må betraktes som skadelig

 

Jeg kan også nevne at Lantanioner ikke bare vil reagere med fosfat, men også med karbonat ved at det dannes Lantankarbonat med formel La2(CO3)3.

Dette er også et meget lite løselig salt, og selv om det er begrenset informasjon om lantankarbonats påvirkning i et akvarium, så er det det forhold man bør tenke på:

1. Samme stressfaktorer som lantanfosfat da det er partikulært med mulige skader på liv.

2. Vil kunne påvirke KH ved store doser, da man påvirker karbonatbuffersystemet i akvariet.

Karbonatbuffersystemet kan dere for øvrig lese mer om under Foredrag her på Saltvannsforum.

 

Før jeg runder av dette «lille» innlegget, kan jeg teoretisere litt rundt hvor jeg ser lantanklorid kan ha en høy nytteverdi, med liten biologisk risiko.

 

1. Kurering av forurenset LS, hvor LS plasseres i en separat tank med saltvann og sterk sirkulasjon

2. Ved innkjøring av nye akvarier kun inneholdende LS. Her kan man i alle fall i teorien se for seg en kortere innkjøringsfase enn vi normalt må forvente. Men her som i punkt 1 dette kombineres med en effektiv eksport av utfellingene.

 

Mye tyder også på at når vi har et innkjørt akvarium med fosfat ned under 1 ppm og kanskje langt lavere enn det også, og hvor man vil trimme nivået ytterligere ned, ser jeg for meg at det kan være vanskelig å dosere nøyaktig nok.

Hva skjer med ubundet lantan i økende dose i akvariet?

Vil alt forstyrre/senke KH nivået, og skape ubalanse?

Skapes andre ikke-beskrevne komplekser, og hvilke effekter har disse?

 

Avslutningsvis vil jeg presisere at jeg selv ikke har benyttet lantanklorid, men finner temaet interessant ut fra en mer teoretisk synsvinkel. Først og fremst har jeg ikke så langt sett noe behov for ukonvensjonelle reduksjonsmetoder av fosfat i mine akvarier. Bruker selv kombinasjon naturmetode med mye alger i refugium kombinert med stor skummer og dosering av prodibio. Har sjelden eller aldri målbare fosfatmengder:-).

 

Hensikten med dette innlegget har vært å gi en viss introduksjon til temaet, og fordi jeg også registrerer at det er en økende omtale av Lantan som fosfatmiddel, frem til nå et ikke-tema her på saltvannsforum, men da kan jo jeg skape litt debatt kanskje?

 

Jeg er interessert i å høre om noen har testet dette, og hvilke erfaringer dere i tilfelle har gjort så langt?

 

Hvis noen vurderer å ta i bruk dette, så er det også spennende å høre om de kommende erfaringene.

 

Følgende linker kan anbefales hvis dere finner tema av videre interesse:

http://www.advancedaquarist.com/2007/2/aquarium

http://www.coralmagazine-us.com/content/foiling-phosphate

http://www.beananimal.com/articles/lanthanum-chloride-and-tangs.aspx

 

*VWR selger ikke kjemikalier til privatpersoner, jeg kjenner til dette da jeg var ansatt der en gang i tiden…

  • Like 4
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Fosfat er en evig tilbakevennende utfordring for oss saltvannsakvarister. Felles for oss alle er at vi ønsker denne komponenten eller «plageånden» dit pepperen gror eller i alle fall at vi kan få nivå

Noen her som abonnerer på tidsskriftet Corals? Hvis så kan jeg anbefale en artikkel i siste utgave som beskriver lantanklorid som et effektivt middel mot flatormer. Anbefales for de som slit

Guest Vegard Myrvang

Jeg brukte ultralife Liquid Phosphate Remover & Control.

Virker som den er basert på Lantanklorid utfra hvordan den oppfører seg.

Brukte den på ls som hadde høyt fosfat innhold.

Kjørt med sirkulasjon i bøtter og kombinert med vannbytter fungerte det fint.

 

En metode til for fosfat reduksjon er vel kalkwasser ?

Link to post
Share on other sites

Som vanlig et veldig informativ og godt skrevet innlegg fra Eagle.

Jeg har også noe erfaring med Liquid Phosphate Remover & Control i form av ta dette har blitt brukt i et akvarie på jobb.

I og med at vi har en serviceavtale på akvariet er det ikke jeg som har benyttet dette, men har sett at det har blitt dosert i sump for å redusere fosfat. Jeg er usikker på hvilke mengder som er benyttet, men resultatet har vært at cyano og til dels store mengder med alger har forsvunnet.

Med dette som utgangspunkt gikk jeg med tanker om å prøve dette i mitt eget kar hjemme, da jeg har litt cyano som irriterer meg :(

Innlegget fra Eagle kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Nå er jeg i alle fall helt sikker på at jeg ikke skal prøve dette i mitt eget akvarie. Kommer også til å be om at det ikke benyttes i akvariet på jobb og at vi heller får holde oss til vannbytter og jerngranualat.

Link to post
Share on other sites

Er det rart jeg tar "alt som har med kjemi å gjøre" som kommer fra Eagle for god fisk? Mannen renner jo over av nyttig og dyptgående kunnskap som han evner å legge fram på en tilnærmelsesvis objektiv måte.

Alltid interessant å lese hans dyptpløyende innlegg, enten man skjønner alt eller lite - det fester seg vel litt over tid.

Nå skal jeg benytte meg av rykteknappen...

Link to post
Share on other sites

Takk for en flott tråd, og glimrende innledning. Samt som GauteG sier, Tom's påstander er fasit hos meg ;)

 

Samtidig sitter jeg på flere spørsmål enn bidrag til diskusjonen.

 

1. Mener å ha lest at det er flere typer fosfat, og at jern-basert granulat fjerner én type, mens aluminium-basert fjerner en annen. Tror det var 3 typer totalt.

Vil (makro/skubber) alger forbruke alle typer?

Fjerner Lantan-klorid alle typer?

 

2. Er uløselige lantan forbindelser (partikler) kunn skadelig om det ikke fjernes?

 

3. Kan slike partikler skummes ut, om noen klarer å passere filtersokken?

 

Fikk demonstrert hos Kenneth en gang (ca 3 år siden) ett flytende fosfatfjernings-middel som han tømte rett i karet. Vannet ble helt grått, så jeg gjetter meg til at dette er noe av det samme.

 

Jeg er nok ikke vettskremt fra å prøve dette en gang, men de som kjenner meg vet at jeg ikke er den som tråkker opp nye stier. Så her blir nok denne tråden ganske avgjørende om det noen gang blir forsøkt. Venter på å få startet opp mitt refugium som i utgangspunktet vil være min hoved bekjempelse av fosfat.

Link to post
Share on other sites

Definitivt artig å lese et innlegg fra en kar med så mye kunnskap og evne til formidling! Dersom jeg har regnet rett har LaPO4 250g/mol, mens vann har 18,02g/mol (saltvann har større masse/volum, men neppe mer enn 19 g/mol?)

 

Dermed er det som Eagle sier et tungt molekyl relativt til sjøvann.

 

Jeg begynte å fantasere om en omvendt kalkvannsmikser med optisk måling av vannets turbiditet (hvor gjennomsiktig vannet er) der en viss mengde akvarievann blir ført inn i reaktoren og blandet med en liten mengde LaCl. Deretter roterer en rørepinne(som i en kalkvannsmikser) blandingen til all LaPO4 har blitt felt ut.( dersom jeg har skjønt Eagle rett vil et overskudd av La3+ også reagere med karbonat og dermed danne et tungt molekyl som også felles ut.

 

 

Lareaktor.jpg

Umiddelbart vil blandingen i reaktoren bli melkehvit. Den optiske måleren er plassert 3/4 opp på reaktoren og registrerer graden av utfelling,dvs, hvor melkehvit blandingen er, og når blandingen har blitt utarmet, dvs. det er ikke mer PO4 /CO3 å reagere med blir vannet klart og den optiske måleren gir signal om å starte en pumpe som tilfører ferskt akvarievann til bunnen av reaktoren. Etterhvert som nytt vann blir tilført og reagerer med La3+ vil vannet igjen bli melkehvitt og etterhvert blokkere lyset til den optiske måleren som da stenger tilførselen til vannet igjen er ferdig reagert.

I bunnen av reaktoren er det en tappekran som gjør at man kan tømme den for bunnfall etterhvert som det bygger seg opp.

 

Slik jeg ser det vil dette være en trygg måte å tilføre LaCl siden det ikke er snakk om å bruke annen filtrering enn gravitasjon, og dersom reaktoren blir møkkete vil den optiske føleren stenge tilførselen av LaCL og akvarievann til man har renset den, mao. ingen fare for overdosering.

Beregningene mine viser ihvertfall at LaPO4 burde synke som stein i vann, selv rent La3+ er et tungt atom(ion)som jeg ser for meg vil synke dersom det sakte røres i en vannløsning. Men for alt jeg vet kan ioneformen til lantan føre til at det ikke danner seg bunnfall så enkelt som jeg ser for meg?

 

Høres dette ut som en mulig løsning Eagle, eller har jeg rotet meg bort i Reodor-felgen skogen igjen? Du vet jeg tåler å høre sannheten. ;-)

Link to post
Share on other sites
Jeg har også noe erfaring med Liquid Phosphate Remover & Control

 

Jeg har søkt litt rundt siden dette produktet var ukjent for meg. Såvidt jeg kan forstå må dette også med stor sannsynlighet være basert på lantanklorid, og da bør man tenke samme forsiktighetsregler som jeg har beskrevet over.

 

1. Mener å ha lest at det er flere typer fosfat, og at jern-basert granulat fjerner én type, mens aluminium-basert fjerner en annen. Tror det var 3 typer totalt.

Vil (makro/skubber) alger forbruke alle typer?

Fjerner Lantan-klorid alle typer?

 

2. Er uløselige lantan forbindelser (partikler) kunn skadelig om det ikke fjernes?

 

3. Kan slike partikler skummes ut, om noen klarer å passere filtersokken

 

Svarer på spørsmålene dine:

 

1. Ja dette stemmer nok forsåvidt, men effekten spiller i den store sammenhengen ikke så stor rolle. Fosfat kan finnes bl.a. som ortofosfat, difosfat og trifosfat, som henleder på om det er et, to eller tre fosforatomer i molekylet. I et akvarium er ortofosfat helt klart dominerende, men det finnes noe kompliserte likevektsberegninger for mengde av alle tre, avhengig av bl.a. pH nivå. Enkelt forklart, hvis ortofosfatnivået reduserese, omdannes noe av de andre typer også til ortofosfat, som igjen reduseres av den filter eller reduksjonsmetode man benytter. NB! det finnes også i en slik likevekt en "motor" som omdanner uløst fosfor til fosfatforbindelser, men dette har ingen praktisk betydning for oss akvarister. Mao. Lantanklorid fjerner direkte bare ortofosfat, som indirekte reduserer nivået av andre fosfatgrupper.

 

2. Om det fjernes kan det jo ikke utgjøre noen fare.

 

3. Mange beskriver at de benytter skummer i kombinasjon med filtersokk. Jeg har vanskelig for å se om dette faktisk har noen reell nytteverdi, men for all del hvis nå et næringsrikt akvarium kan de organiske forbindelsene man skummer ut i teorien kanskje dra med seg en andel uløste salter.

Jeg vil imidlertid ikke tro at skummer kan erstatte ent partikkelfilter.

 

Dersom jeg har regnet rett har LaPO4 250g/mol, mens vann har 18,02g/mol (saltvann har større masse/volum, men neppe mer enn 19 g/mol?)

 

Dermed er det som Eagle sier et tungt molekyl relativt til sjøvann.

 

Høres dette ut som en mulig løsning Eagle, eller har jeg rotet meg bort i Reodor-felgen skogen igjen? Du vet jeg tåler å høre sannheten. ;-)

 

Beregningen din stemmer bra, og det er åpenbart at i en løsning vil alle partikler med høyere egenvekt enn løsning falle til bunn. Selvfølgelig påvirkes dette av bl.a. sirkulasjon, men bunnfall blir det.

 

Jeg er imponert over ideen din Andre, jeg som verken er særlig praktisk, har ti tommeltotter og plaster på alle sammen, ikke har jeg særlig teknisk fantasi heller:-).

 

Om den virker eller ei får andre vurdere, men jeg tenker at dette er en komplisert løsning på en enkel utfordring hvor svaret kun er en filtersokk.

 

Men for all del, det ser jo ut som noe en del pengeforbrukende akvarister gjerne kunne tenke seg hvis det virker, så kanskje du kan gjøre deg en formue her.

 

Tom - kan du si noe om midler som har salisyl-syre som aktivt virkestoff ?

 

Beklager bruk av salicylsyre kjenner jeg dessverre ikke noe særlig til i akvariesammenheng, er dette også knyttet til fosfatreduksjon?

 

For øvrig er salicylsyre (acetylsalicylsyre) virkestoffet i smertestillende og til dels "blodfortynnende") preparater som dispril osv.

Edited by Eagle
Link to post
Share on other sites
Guest Vegard Myrvang

Hvis en må ned på 5 micron filtersokk vil nok den tette seg rimelig fort.

Noen kommentarer til kalkwasser sin effekt på fosfat reduksjon eagle ?

Edited by Vegard Myrvang
Link to post
Share on other sites

Filtersokken bør nok rengjøres hyppig. Frekvens avhengig av hvor mye fosfat som feller ut.

 

Jeg tenker som så, har man høye fosfatnivåer altså godt over 1 ppm, og doserer LaCl3 for 1 ppm reduksjon pr dose, så bør man kanskje vaske sokken etter hver tilsetning. Hvis man doserer LaCl3 for finjustering når nivået ligger under 1 ppm, kan sikkert filtersokken rengjøres sjeldnere.

 

Og man bør også ta med i betraktningen hvor mye annet partikulært i systemet som tetter til.

Jeg antar det kan være en god rutine å sette inn en slik filtersokk akkurat når man doserer LaCl3, ta den ut når reaksjon og utfelling er fullført, vaske den slik at den settes inn ved neste dosering.

 

Når det gjelder kalkvann, så skal man være varsom med store doseringer. Vanligvis bruker man kalkvanntilsetning når man etterfyller RO-vann ved fordampning, eksempelvis vha. kalkvannsmiksere. Effekten på fosfat blir da hovedsakelig å bidra til å holde nivået i sjakk, men ikke nevneverdig redusere dette.

 

Det å dosere store mengder kalkvann på en gang må frarådes da dette kan medføre for store variasjoner i pH.

Link to post
Share on other sites

Hei igjen

 

Det har ikke vært så mye inputs på erfaringer med dette produktet jeg omtaler i mitt innledende innlegg i denne tråden, altså Agent Green fra ATM.

 

Så langt jeg kan se forhandles produktet av to relativt nye forhandlere i Norge:

 

http://www.oceandesign.no/?product_cat=atmsaltvann

 

og

 

http://butikk.dreamaquarium.no/butikk/atm-saltvannsprodukter

 

Jeg antar de fleste har forstått at jeg er noe skeptisk til dette produktet ut fra et grunnleggende kjemisk nivå; at lantanklorid ved tilsetning i vann umiddelbart fører til utfelling av lantanfosfat som ikke lar seg løse igjen og som kan medføre skader på bl.a. filterfødere, se første innlegg for mer info.

 

Et viktig element i markedsføringen av produktet er denne videoen:

 

 

Jeg må si jeg ikke blir helt klok på denne, men forstår samtidig fra markedsføringen at produsenten mener det brukes med stor suksess, bl.a. av offentlige akvarier.

 

Jeg lurer derfor på om jeg skal utfordre OceanDesign og Dream Aquarium på å være med på følgende prosjekt:

 

Jeg har et lite nanosystem, se min Yasha link i signaturen. Dette har nå gått en god stund, men jeg sliter med algevekst som skyldes for høye fosfatnivåer. Ikke fra 1 ppm og oppover, men likevel nok til at karet ikke ser slik ut jeg ønsker. Jeg måler med Hanna test at fosfat ligger mellom 0,02 til 0,1 ppm

 

Jeg foreslås følgende eksperiment:

 

Jeg kjøper til normale betingelser fra den av dere som ønsker å ta utfordringen 1 stk Agent Green og en sensitiv fosfattest. Jeg følger instruksjonen på flasken til punkt og prikke. Hvis mitt fosfatnivå reduseres, målt vha tester og til et nivå hvor algeveksten stopper, og uten skader på mine koraller, vesentlig knapper, Ricordeaer og et par LPS, så publiserer jeg dette på SF som et vellykket forsøk med mine anbefalinger til produktet som et velegnet fosfatmiddel.

 

Hvis produktet ikke fører til reduksjon i fosfat, publiserer jeg også resultatet.

Hvis det medfører skader på mine nevnte koraller, forventer jeg at dere erstatter dette ved en kreditt eller gavekort tilsvarende korallenes verdi. og videre får dere vurdere om testen overbeviser dere om det kan være grunnlag for å nyansere markedsføringen noe.

 

Forsøket vil bli publisert fortløpende inkl. daglige fosfattester.

Link to post
Share on other sites

Jeg er ikke i tvil om at produktet kan være trygt under visse forutsetninger (at alt utfelt lantanfosfat blir fanget opp før det når det levende i karet), og i så måte er det ikke nødvendigvis beroligende at store akvarier bruker LaCl med suksess - de har jo helt andre filtreringsmetoder enn det akvarister flest har. Store akvarier har i lang tid brukt LaCl for å redusere fosfat, det er det eneste middelet som er kostnadseffektivt for dem, men de tømmer ikke kg-vis med stoffet rett i hodene på fiskene sine, heller.

 

Så spørsmålet er: Er LaCl trygt for akvarister flest? Er det trygt for halvparten av oss? De fleste? Ni av ti? 99 av 100? Eller vil noen av oss har et oppsett som medfører at dosering med LaCl i sump vil føre til lantanfosfat-støv i hovedkaret med påfølgende død av dyr?

 

Jeg har lest masse om LaCl (og har lenge tenkt å benytte det selv) og hovedproblemet slik jeg har oppfattet det er skader på kirurgfisker (om vi vet allerede er predisponert for HLLE og andre vevsskader på kroppen). Jeg har lest masse anekdotiske historier om kirurger som bikker over som følge av LaCl-bruk. Kirurger er nok ekstra sensitive ovenfor gjelleskader pga det store oksygenbehovet.

 

Uansett, problemet slik jeg ser det er ikke nødvendig med LaCl som sådan (for det tror jeg kan brukes uten problem så lenge akvarister tar sine forholdsregler), men argumenter fra forhandlere om at det er helt trygt og rett og slett bagatellisering av alle de erfaringer andre har gjort seg der kjemikaliet har forårsaket død. Hvis det virkelig er helt trygt (og alle historiene om problemer er oppspinn) eller hvis enkelte forhandlere har klart å formulere et nyttt produkt basert på laCl som på ukjent vis omgår problemene, så forventer jeg faktisk belegg for dette. Jeg forventer at de kan backe opp slike påstander. Alt annet virker på meg som regelrett tildekking av et problem og villeding av kunder med påfølgende fare for død av fisker og annet, og det er mildt sagt uheldig. Hvis det er noe forhandlere av akvarieutstyr- og dyr trenger så er det kredibilitet.

Link to post
Share on other sites

Takk for et godt supplerende innlegg Agathos:-).

 

Jeg er heller ikke i tvil om at lantanklorid virker mot fosfat, man trenger vel knapt hatt og fulgt med... i kjemitimene i videregående for å forstå dette.

Jeg er først og fremst opptatt av at markedsføringen kan villede intetanende akvarister til å risikere sitt akvarium på dette.

 

Det er derfor jeg har spurt etter praktiske erfaringer.

 

Deretter min utfordring hvor jeg håper vi kan få testet at argumentene holder. Jeg får dessverre (eller helst heldigvis) ikke testet mot kirurger i mitt nano, men her finnes det nok dokumentasjon på standard LaCl allerede.

 

Hvis det da ikke er slik at ATM har funnet en vei rundt, som gjør at deres produkt faktisk er ufarlig. Det er dette jeg ønsker vi kan finne ut av.

Edited by Eagle
Link to post
Share on other sites

Jeg har hatt en dialog med både Dream Aquarium og Ocean Design. Sistnevnte er faktisk nordisk ATM importør, mens førstnevnte kjøper ATM produkter av sistnevnte.

 

Så vidt jeg forstår kan andre aktører i Norge ta inn produktene i sitt reportoar hvis de ønsker.

 

Så langt er ikke utfordringen jeg publiserte tatt i mot av noen av dem, men jeg er fremdeles interessert i å teste dette selv.

 

Jeg ser for så vidt at mitt nano system nå viser veldig positiv fremgang med mer tradisjonell fosfatbehandling; bedre skummer, Tunze 9002 i stedet for Aqua medic 500, og TropicMarin PhosElimi i filtersokk. Dette er jerngranulatbasert.

 

Hvis andre her inne tester Agent Green vil jeg sette stor pris på om dere deler erfaringene her:-).

Edited by Eagle
Fikset navnefeil, takk Guttungen
Link to post
Share on other sites

Jeg avsluttet mitt forsøk etter 2 flasker og ikke noe ned gang på po4 på mitt 1400 liters kar, kan ikke si om det funker eller ikke siden jeg avbrøt forsøket da jeg ikke ville bruke tusen hvis av kroner på dette uten att jeg vet, men nå 4 dager etter stopp ser det ut som om det kommer cyano noe jeg ikke har hatt på lenge :(

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

DispoPhos

 

Har kommet over dette produktet som også skal redusere fosfat.

 

Her er noe av hva som blir sagt om produktet:

 

DispoPhos is similar to the more recent Rowa Crystal or the older and lesser known Salifert Phosphate Eliminator. Some American aquarists have been quick to call these “new” products rust water, or micronize GFO. Not exactly. While the solutions are iron based, one of the main ingredients in DispoPhos is actually Ferric Chloride (FeCl3).

 

Like the popular liquid phosphate controller Lanthanum Chloide, when DispoPhos is added to aquarium water it will quickly precipitate, creating Iron Phosphate (or potentially Iron Hydroxide).

 

Det påstås at dette til og med kan tilsettes rett i akvariet uten noen negativ effekt.

 

Jeg har ingen kjemikunskap, så hadde satt stor pris på noen tanker rundt produktet fra noen som innehar slik kunnskap ;-)

Link to post
Share on other sites

Jernfosfat er som lantanfosfat uløselig i vann.

 

Mao. vil antagelig, med trykk på antagelig pga mangel på tilgjengelig dokumentasjon og erfaring, effekt og virkemåte av jernklorid være noenlunde som ved bruk av lantanklorid.

Fordi det er uløselig vil jeg anta man bør ta samme forholdsregler som ved bruk av lantanklorid. Altså filtrere ut partiklene da de kan påvirke eller skade filterfødere.

 

Jernfosfat er imidlertid dokumentert å være ikke-toksisk for mennesker og virveldyr deriblant fisk. Jernfosfat inngår som ingrediens i produkter for å bekjempe snegler.

 

Idè til gjenbruk kan være å bruke det i hagen etter utfelling i akvariet (eller helst i sumpen...) med oppsamling i en filterpose for å ta brunsneglene? ;-)

 

Jeg har forøvrig ikke kommet noe særlig videre i min oppfordring om å kunne "samarbeide" med leverandørene om å teste ut lantanklorid, ref innlegg tidligere, men holder fremdeles muligheten åpen.

Link to post
Share on other sites

Regner med at du purrer på dem på mail. Eventuelt kan man jo også ringe folka selv om det blir en litt dyr samtale. Tror ikke de kan norsk og følger med på et norsk nettforum.

 

Selv har jeg brukt ca 2 liter med Salifert Phosfat Eliminator som er et annet flytnde medium og det senker fosfat raskere enn noe annet jeg har brukt i et Red Sea S650 akvarium. Har filterfødere, masse ulike koraller, snegler og fisk og ting har aldri sett ut til å ta skade av den i hvert fall. På flaska sto det at det skulle ble skummet ut i løpet av 24 timer. Ting ble i hvert fall klart igjen fort og virket som om spesielt SPS korallene struttet ekstra etter en dose med dette stoffet. Måler med Hanna checker og ser at fosfaten faller. Bruker det dog ikke pr idag

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...